Közzététel éves közgyűlés összehívásáról és a közgyűlés határozatairól

Közgyűlés - MPBSZ

 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat, továbbá a Bszt. 123. § (3) bekezdése alapján a jelen közlemény mellékleteként a Társaság közgyűlése által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot:

A 2018. március 13. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendes közgyűlése (továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2018. március 28. (szerda) 11:00 óra

Közgyűlés helye: 1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és ügyvezetéséről
 2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2017. évi, magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójáról, az üzleti jelentésről és az adózott eredmény felhasználásáról
 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi, magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásairól
 4. 2017. évre vonatkozóan a magyar számviteli szabályok szerinti 2017. éves
  • Üzleti Jelentés elfogadása,
  • Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 5. A Felügyelőbizottság jelentése a testület 2017. évi tevékenységéről
 6. Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai és az ügyvezető igazgatók részére a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadása

A Közgyűlés az 1-4. napirendi pontot összevontan tárgyalta meg és azokról egy határozatban döntött.

1/2018. (III.28.) számú közgyűlési határozat:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése a Társaság 2017. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerinti Üzleti jelentését elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság

 • Üzleti tevékenység eredményt: -242.787 ezer Ft-ban
 • Adózás előtti eredményét: -241.627 ezer Ft-ban
 • Adózott eredményét: -241.627 ezer Ft-ban
 • Mérlegfőösszegét: 979.923 ezer Ft-ban

állapítja meg.

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Társaság a 2017. évi 241.627 ezer Ft-os negatív adózott eredménye az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.

A Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évi, magyar számviteli törvény szerinti pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a beszámolónak (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) és a könyvvizsgáló jelentésének a Magyar Nemzeti Bank felé történő benyújtásáról és a Társaság honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

2/2018. (III.28.) számú közgyűlési határozat:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Felügyelőbizottság jelentését a testület 2017. évi tevékenységéről. A jelentés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3/2018. (III.28.) számú közgyűlési határozat:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése a Társaság Igazgatóságának tagjai, Felügyelőbizottsági tagjai és ügyvezető igazgatói 2017. éves munkájának értékelését elfogadja és részükre a 2017. évre vonatkozó felmentvényt megadja.

A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, valamint az ügyvezető igazgatók az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Budapest, 2018. március 29.

Magyar Posta Befektetési Zrt.

Melléklet

a Társaság közgyűlése által jóváhagyott auditált éves beszámoló és a könyvvizsgálói záradék