Közzététel közgyűlés összehívásáról és a közgyűlés határozatairól

Közgyűlés

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a Bszt. 123.§ (1) g) pontja alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2018. december 19. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2018. december 21. 9:00 óra

Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., 208. sz. iroda

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

 1. Az Igazgatóság tagjai megbízatásának meghosszabbítása 2023. október 01. napjáig
 2. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 2023. október 01. napjáig
 3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjainak módosítása

A Társaság részvényesei a Társaság Alapszabályának IX.6. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához és a határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság tagjai megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés

 • Herczegh István (anyja neve: Eck Mária, születési idő: 1978. március 01., lakcím: 1221 Budapest, Kanyargó utca 48. 2.),
 • Horchler Gábor Frigyes (anyja neve: Bartholy Angéla, születési idő: 1959. augusztus 06., lakcím: 1124 Budapest, Szendi utca 2.),
 • Kovács Gábor (anyja neve: Németh Ibolya, születési idő: 1973. február 17., lakcím: 1044 Budapest, Jegenyefa utca 24.),
 • Dr. Piller Zsuzsa (anyja neve: Putz Erzsébet, születési idő: 1980. december 28., lakcím: 8400 Ajka, Határ utca 11),

mint a Társaság Igazgatóságának tagjai megbízatását az alábbi feltételtől függő hatállyal 2023. október 01. napjáig tartó határozott időtartamra meghosszabbítja. Az Alapszabály az Igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési jogára vonatkozó rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentetésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta.

A fentiekre tekintettel a meghosszabbítás hatályba lépésének időpontja a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő nap, de legkorábban 2019. január 30. napja.

2/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi feltételtől függő hatállyal 2023. október 01. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

 • Farkas Róbert (anyja neve: Kalocsai Ágnes Julianna, lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Apor Vilmos utca 5.),
 • Lovas Iván (anyja neve: Márton Viktória, lakcím: 1118 Budapest, Beregszász út 34. 1. ajtó),
 • Schamschula György (anyja neve: Barabás Gizella Olga, lakcím: 1125 Budapest Tündér utca 4/A.),
 • Katona Viktor Iván (anyja neve: Molnár Ilona Erzsébet, lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42.).

A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentetésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta.

A fentiekre tekintettel a megválasztás hatályba lépésének időpontja a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő nap, de legkorábban 2019. január 30. napja.

3/2018. (XII.21.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja módosítására vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal a következőképpen módosítja:

 • Az Igazgatóság elnökének tiszteletdíja havonta bruttó 200.000,- Ft,
 • Az Igazgatóság egyéb tagjainak tiszteletdíja havonta bruttó 180.000,- Ft,
 • A Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja havonta bruttó 180.000,- Ft,
 • A Felügyelőbizottság egyéb tagjainak tiszteletdíja havonta bruttó 150.000,- Ft.

Budapest, 2018. december 21.

Magyar Posta Befektetési Zrt.