Közzététel közgyűlésről és a közgyűlésen hozott határozatról

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a
Bszt. 123.§ (1) g) pontja alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2019. június 11. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendes közgyűlése (továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2019. június 12 10:00 óra
Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján
Közgyűlés napirendje:

  1. Könyvvizsgáló újraválasztása és díjazásának megállapítása a Magyar Posta Befektetési Zrt. 2019-es üzleti évére

1/2019 (VI.12.) számú közgyűlési határozat
A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztásáról szóló előterjesztést, mely alapján a 2019-es üzleti évre vonatkozóan, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban a Társaság részére elkészítendő éves beszámolóknak a törvényi követelmények szerinti felülvizsgálatának, valamint a kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés elkészítésének és kibocsátásának tárgyában a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (HU-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C MKVK nyilvántartási száma: 000083 adószáma: 10443785-2-42; cégjegyzékszáma: 01-09-071057, könyvvizsgálói feladatokat ellátó természetes személy: Horváth Tamás / MKVK tagsági szám: 003449., befektetési vállalkozási minősítés száma: EBV003449/) kerül újra megválasztásra.
A könyvvizsgáló díjazása 6.930.000 Ft+Áfa, amely magában foglalja a 6100. témaszámú, a Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standard szerinti külön kiegészítő jelentést elkészítését is. A díjon felül a könyvvizsgáló járulékos költségként maximum az éves audit díj 2%-ig terjedő mértékig számolhat el költségeket

Budapest, 2019. május 12.

Magyar Posta Befektetési Zrt.