Közzététel rendkívüli közgyűlésről és a közgyűlésen hozott határozatokról

Közgyűlés - MPBSZ

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2019. május 13. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2019. május 15. 10:00 óra
Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján
A Közgyűlés napirendje:

 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről
 2. Az Alapszabály tőkeemeléssel és személyi változásokkal összefüggő módosítása

A Társaság részvényesei a Társaság Alapszabályának IX.6. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához és a határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2019. (V.15.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése a Társaság alaptőkéjének új, dematerializált törzsrészvények zártkörű kibocsátásával történő megemeléséről dönt, az alábbiak szerint:

 • A Társaság összesen 6 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű és 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű, összesen 60.000.000,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált, új törzsrészvényt bocsát ki, teljes mértékben pénzbeli hozzájárulás ellenében.

Ebből az összegből az alaptőke 6.000.000,- Ft összeggel emelkedik meg 176.000.000,- Ft összegről 182.000.000,- Ft összegre, míg a fennmaradó 54.000.000,- Ft a tőketartalékba kerül.

Az új részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak.

A Társaság részvényesei, a Társaság valamennyi korábban forgalomba hozott részvénye névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli hozzájárulást korábban már hiánytalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

 • A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság részvényesei a jelen határozat meghozatalát megelőzően az alábbi részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó, előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tették meg:

Magyar Posta Zrt.:
3 darab, 1.000.000,- Ft, névértékű és 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény átvétele és a teljes kibocsátási érték, azaz 30.000.000,- Ft megfizetése 2019. május 31. napjáig.

Takarék Invest Kft.:
3 darab, 1.000.000,- Ft, névértékű és 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény átvétele és a teljes kibocsátási érték, azaz 30.000.000,- Ft megfizetése 2019. május 31. napjáig.

 • A fentieknek megfelelően az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a közgyűlés a Társaság meglévő részvényeseit egyenlő arányban – így a Magyar Posta Zrt. 3 db, valamint a Takarék Invest Kft. szintén 3 db részvény átvételére – jelöli ki.
 • A Társaság részvényesei a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatot 2019. május 30. napjáig, valamint az átvenni kívánt részvények kibocsátási értékét 2019. május 31. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.

A közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze a tőkeinstrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumként történő minősítés felügyeleti engedélyezésével kapcsolatos eljárást.

2/2019. (V.15.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése elhatározza Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását a mai nappal.

Az új szövegrészek vastagított, aláhúzott, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

1. Az Alapszabály III. pontja az alábbiak szerint módosul:

III.

A Társaság Részvényesei

Magyar Posta Zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
cégjegyzékszáma: 01-10-042463
részvényeinek száma és névértéke:

 • 50 db, összesen 50.000.000,- Ft névértékű törzsrészvény
 • 5 db, összesen 5.000.000,- Ft névértékű és 50.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 8 db, összesen 8.000.000,- Ft névértékű és 80.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 7 db, összesen 7.000.000,- Ft névértékű és 70.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 4 db, összesen 4.000.000,- Ft névértékű és 40.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 10 db, összesen 10.000.000,- Ft névértékű és 100.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 4 db, összesen 4.000.000,- Ft névértékű és 40.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 3 db, összesen 3.000.000,- Ft névértékű és 30.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény

Takarék Invest Befektetési és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.
cégjegyzékszáma: 01-09-176038
részvényeinek száma és névértéke:

 • 50 db, összesen 50.000.000,- Ft névértékű törzsrészvény
 • 5 db, összesen 5.000.000,- Ft névértékű és 50.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 8 db, összesen 8.000.000,- Ft névértékű és 80.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 7 db, összesen 7.000.000,- Ft névértékű és 70.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 4 db, összesen 4.000.000,- Ft névértékű és 40.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 10 db, összesen 10.000.000,- Ft névértékű és 100.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 4 db, összesen 4.000.000,- Ft névértékű és 40.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény
 • 3 db, összesen 3.000.000,- Ft névértékű és 30.000.000,- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény

2. Az Alapszabály VI. pontja az alábbiak szerint módosul:

VI.

A Társaság alaptőkéje, részvényei és azok forgalma, a Társaság működési formája

1.  A Társaság alaptőkéje, azaz a számviteli törvény szerinti jegyzett tőkéje 182.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvankettőmillió forint. A Társaság alaptőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.  A Társaság alaptőkéje

 • 100 db, azaz egyszáz darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű,
 • 10 db, azaz tíz darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 16 db, azaz tizenhat darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 14 db, azaz tizennégy darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 8 db, azaz nyolc darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 20  db, azaz húsz darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 8 db, azaz nyolc darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű
 • 6 db, azaz hat darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű, és 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint kibocsátási értékű

névre szóló, dematerializált értékpapír formájában előállított törzsrészvényből áll.

3.  A Társaság VI. 2. (a)-(g) pont szerinti valamennyi részvényének névértéke (illetve kibocsátási értéke), maradéktalanul megfizetésre került. A VI. 2. (h) pont szerinti részvényének összkibocsátási értékét a részvényesek 2019.05.31-ig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.

A Közgyűlés továbbá tudomásul veszi, hogy az Alapszabály X.4. (Az Igazgatóság tagjai), illetve XIII.4 (Felügyelő Bizottság) pontjaiban az Igazgatóság, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak adatai 2019.03.22. napján hatályosításra kerültek.

Budapest, 2019. május 20.

Magyar Posta Befektetési Zrt.