Tájékoztató a Magyar Posta Befektetési Zrt. ügyfelei részére az állomány-átruházás során az MTB Zrt-nek átadásra kerülő adatok köréről

vállalati hírek

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) közzétette, hogy a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz, pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („Átruházás napja”), állomány-átruházás keretében át kívánja adni az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe.

Az állomány-átruházás során az MBPSZ kizárólag azon számlatulajdonos ügyfelek és meghatalmazottaik – az átadás napján hatályos – adatait adja át az MTB Zrt. részére, akikre az állomány-átruházás kiterjed. Ezen ügyfelek vonatkozásában az alábbi adatok kerülnek átadásra (amennyiben azok rendelkezésre állnak az MPBSZ-nél):
 személyes adatok és kapcsolódó nyilatkozatok (így: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési dátum, nem, azonosítási okmányok típusa és száma, lakcím, értesítési cím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel, CRS és Fatca nyilatkozatok, állampolgárság, ügyfélazonosító szám, e-Befektetés felhasználó azonosító, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, kiemelt közszereplői nyilatkozat, MiFID nyilatkozatok, aláírásminta képe, ügyfél átvilágítás dátuma)

 keretszerződés és kiegészítő szerződések adatai (így: számla típusa, ügyfélszámla száma, értékpapír számla száma, értesítési mód, SMS szerződés, e-Befektetés szerződés, e-Befektetés felhasználói azonosító, célszámla számok, állandó meghatalmazott bejelentése, meghatalmazás érvényességi ideje, Tartós Befektetési Számla nyitás napja, gyűjtőévi befizetés és 3. évi részkivét összege, időpontja)

 az Átruházás napján az MPBSZ által nyilvántartott ügyfél- és értékpapír számlaegyenleg (bekerülésenként, bekerülési árral).
A fentieknek megfelelően, az MPBSZ nem adja át az MTB Zrt. részére az Átruházás napját megelőző számla adatokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a pénztári ki- és befizetések adatait, a számlamozgások és számlaegyenlegek adatait, továbbá a megbízások teljesítéséhez kapcsolódó adatokat.

Az átadott adatok körére tekintettel az MTB Zrt. nem rendelkezik majd információval, így nem tud felvilágosítást adni az ügyfél, vagy harmadik személy részére az Átruházás napját megelőző eseményekről.


Az Átruházás napját megelőző eseményekkel kapcsolatban az ügyfél az MPBSZ-hez, az azt követő eseményekkel kapcsolatban az MTB Zrt-hez fordulhat. Ez irányadó a panaszkezelési eljárásokra is. Ennek megfelelően, amennyiben az ügyfél az Átruházás napját

 megelőző eseménnyel kapcsolatban az MTB Zrt-nél kér információt, vagy nyújt be panaszt, úgy annak kivizsgálásához az MTB Zrt. nem rendelkezik majd megfelelő információval, így az információ beszerzése, illetve a panasz kivizsgálása érdekében az érintett személyt az MPBSZ-hez irányítja.
 követő eseménnyel kapcsolatban az MPBSZ-nél kér információt, vagy nyújt be panaszt, úgy annak kivizsgálásához az MPBSZ nem rendelkezik majd megfelelő információval, így az információ beszerzése, illetve a panasz kivizsgálása érdekében az érintett személyt az MTB Zrt-hez irányítja.


Budapest, 2019. október 07.
Magyar Posta Befektetési Zrt.